Categoriearchief: Actueel

Goed nieuws: de rechtsbijstandsverzekering is eindelijk fiscaal aftrekbaar!

Slechts 10% van de gezinnen heeft een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering die hen juridische middelen aanreikt om bij conflicten hun belangen te verdedigen. Om meer mensen toegang te geven tot het recht werkte de regering een nieuwe fiscale stimulans uit. De wet tot het toegankelijker maken van Justitie is op 5 april door de Kamer van volksvertegenwoordigers goedgekeurd.

Wat betekent dit concreet?

De wet voert een belastingvermindering in voor de premies van rechtsbijstandsverzekering die voldoen aan een aantal voorwaarden inzake gedekte risico’s, minimale dekking, waarborg en wachttijden. Deze wet komt in de plaats van de vrijstelling op de verzekeringspremie (KB 15.01.2007). Deze vrijstelling van 9,25% jaarlijkse belasting (13,32 EUR) wordt nu dus afgeschaft.

Fiscale aftrekbaarheid van polissen die minimumdekkingen aanbieden

De verzekeringsnemer kan tot 310 EUR premie per jaar inbrengen (geïndexeerd): dit kan vanaf het aanslagjaar 2020 een belastingvermindering tot 124 EUR opleveren. De wet bepaalt uitsluitend de minimale voorwaarden waaraan een rechtsbijstandsverzekering moet beantwoorden om in aanmerking te komen voor een fiscale stimulans vanwege de overheid.

Bijzondere waarborgen met een hoge schadefrequentie zoals rechtsbijstand bij arbeids- en bouwgeschillen en een eerste echtscheiding vormen een onderdeel van deze minimale dekking.

De exacte modaliteiten worden nu uitgeschreven in een koninklijk besluit. Aangezien de wet van kracht is op de eerste dag van de vierde maand volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, zullen d eerste polissen voor de late zomer of het najaar van 2019 zijn. Enkel de premies betaald nà de inwerkingtreding van de wet zijn fiscaal aftrekbaar.

De rechtsbijstand krijgt dus de wind in de zeilen!

Dankzij deze fiscale maatregel zullen nog meer mensen zich kunnen wapenen met een solide rechtsbijstandverzekering.

Interesse of vragen? Stuur een bericht naar

Bron: DAS

 

Wat moet ik doen bij een storm? Lees hier de checklist: Storm

De voorbije weken heeft het nogal flink gewaaid in ons land.  Zoals u het misschien zelf heeft kunnen merken kan een storm ernstige schade veroorzaken. Laat je dus niet verrassen.

Door enkele voorzorgen te nemen kan je al heel wat schade vermijden of verminderen.

1 Wacht niet op de storm

Onderhoud regelmatig dakgoten, wateraflopen en afvoersloten. Vergewis je ervan dat jouw dak in goede staat is. Knip dode takken af. Raadpleeg
altijd het weerbericht voor je naar aan afgelegen plek trekt: bos, zee, platteland,… Voorzie in noodverlichting.

2 De storm komt op

Haal de was binnen, sluit deuren en ramen. Berg alle voorwerpen op die de hevige windstoten kunnen meesleuren, zoals vuilbakken en
tuinmeubels, of maak ze vast. Haal stekkers van radio’s, televisies en andere elektrische apparaten die de bliksem kan beschadigen uit
stopcontacten. Laat een voertuig niet onder een boom staan en parkeer het indien mogelijk op een beschutte plaats, zeker in geval van hagel.

3 De storm woedt

Rij niet met de wagen tenzij het echt noodzakelijk is. Rij dan traag en parkeer je voertuig ver van bomen en elektrische draden. Bij hevige neerslag
en overstroming: neem de wegomleggingen in acht en begeef je nooit, te voet noch met de wagen, op een overstroomde weg. Wees in de stad
alert voor mogelijk vallende voorwerpen. Haal voorwerpen uit de kelder of de garage of plaats ze op een verhoog. Bereid een pomp voor en voorzie
in middelen die water kunnen tegenhouden zoals zandzakjes. Blijf op de hoogte van de evolutie van de situatie. Evacueer als de overheden dit
vragen.

4 De storm gaat liggen

Raak kabels noch leidingen aan die op de grond gevallen zijn. Neem de nodige maatregelen om te vermijden dat eventuele schade verergert en
neem foto’s waaruit het onmiddellijke gevaar blijkt. Laat het dak overspannen met een zeil, maar kruip in geen geval op daken. Laat takken knippen
en bomen omhakken die dreigen te vallen. Bij overstroming of vochtigheid binnen in gebouwen, laat deze ruimten drogen en verlucht ze.

5 Maak een inventaris van de schade

Maak met het oog op een aangifte bij de verzekering en om de vergoedingsprocedure te versnellen foto’s van de schade. Hou de beschadigde
goederen bij mocht een expertise nodig zijn. Zoek de bewijsstukken van de aankoop van de beschadigde goederen op (originele facturen,
garantiecertificaten, foto’s) die je de verzekering kan overhandigen. Hoe completer je dossier, des te sneller de schade zal geregeld zijn. De
verzekeraar zal een expert sturen en zal jou vergoeden binnen de 30 dagen na het akkoord over zijn verslag.

6 De brandverzekering dekt storm altijd

De waarborgen storm en overstroming zijn verplicht opgenomen in de brandverzekering voor woningen en kleine handelszaken. Onder storm moet verstaan worden: de orkanen en stormwinden die binnen een straal van 10 km rond het aangeduide gebouw vernieling, breuk of beschadiging veroorzaken aan: hetzij tegen deze winden verzekerbare constructies, hetzij andere gelijkaardige goederen, ofwel op het dichtst bijgelegen waarnemingsstation van het Koninklijk Meteorologisch Instituut een topsnelheid van minstens 100 km per uur bereiken.

Lees op de website van de Federale Overheidsdienst Economie (rubriek verzekeringen) alle details over de verplichte dekking van stormschade in brandverzekeringspolissen.

bron https://www.abcverzekering.be/

Is het verplicht om na renovatiewerken je brandverzekering te laten aanpassen?

Verplicht niet, maar wel een stevige aanrader om zogenaamde ‘onderverzekering’ te vermijden.

Hou in ieder geval rekening met je mogelijke verplichtingen ten aanzien van je kredietinstelling als er een hypotheek op je gebouw rust: vaak schrijft deze lening voor dat je de herbouwwaarde van het gebouw verzekert, wat na renovatiewerken wellicht om een aanpassing vraagt.

De kans is groot dat de verzekerde waarde van je woning berekend werd door jouw verzekeraar op basis van een vragenlijst of evaluatierooster. Op die manier was je beschermd tegen ‘onderverzekering’.

Als gevolg van de renovatie- of uitbreidingswerken die je hebt uitgevoerd is de kans groot dat de herbouwwaarde van jouw woning gestegen is en dan dringt een aanpassing zich op. Zo niet dreigt ‘onderverzekering’. Dit betekent dat je bij schade niet volledig zal vergoed worden. De verzekeraar mag dan de zogenaamde “evenredigheidsregel” toepassen en de vergoeding verminderen in dezelfde mate als dat je te weinig verzekerd bent.

Kijk daarom met je verzekeraar na wat je gebouw nu waard is volgens de rekenmodellen of evaluatieroosters die je verzekeraar toepast.

Als er geen verdere veranderingen aan het gebouw plaatsvinden, zorgt de toepassing van een halfjaarlijkse indexering (ABEX-index) ervoor dat de waarde waarvoor je gebouw verzekerd is in de toekomst automatisch de evolutie van de herbouwkosten volgt.

bron https://www.abcverzekering.be

Een goede brandverzekering die voldoet aan jouw noden is belangrijk. Huurders en (toekomstige) eigenaars kunnen in deze brochure een heleboel handige informatie  vinden over de brandverzekering: over de dekkingen, de vergoedingen, wat de premie kan beïnvloeden en wat je als verzekerde moet doen bij schade. Kortom: iets om bij te houden.

Download hier de brochure 

10 concrete maatregelen die volgens Vias institute onze verkeersveiligheid vooruit kunnen helpen

Menselijk gedrag ligt mee aan de oorzaak van ongeveer 90% van de verkeersongevallen. Op vele fronten moeten inspanningen geleverd worden om dit gedrag positief te beïnvloeden. Dat kan door preventie, maar ook door een verbeterde infrastructuur, technologie en handhaving.

Tal van maatregelen kunnen genomen worden om de verkeersveiligheid te vergroten, maar Vias institute pleit heel concreet om de komende legislatuur met deze tien maatregelen de verkeersveiligheid te verbeteren.

Dit zijn de 10 concrete oplossingen voor meer verkeersveiligheid volgens Vias institute

 1. Nultolerantie voor rijden onder invloed voor beginnende bestuurders en motorrijders.
 2. Helmplicht voor fietsende kinderen tot 14 jaar.
 3. Efficiëntere snelheidscontroles.
 4. Veiliger weginfrastructuur.
 5. Verbieden van radarverklikkers die mobiele controles aanduiden.
 6. Snellere en meer gepaste bestraffing van verkeersovertreders.
 7. Verder veralgemenen van zone 30 in stads-en dorpscentra.
 8. Geïntegreerde aanpak van de zorg voor verkeersslachtoffers.
 9. Speekselanalyse inzetten om bestuurders te controleren op drugs.
 10. Faciliteren van voertuigautomatisering.

Uitdagingen voor de mobiliteit

In het memorandum wijst Vias institute ook op 10 uitdagingen voor de mobiliteit.

Ons totale verkeersvolume neemt elk jaar toe met ongeveer 1% en de ochtend- en avondfiles worden elk jaar langer. Antwerpen en Brussel zijn wereldtop als het gaat over tijdverlies in de file. Een globale aanpak van structurele files en de verzadiging van ons weggennet in ons land is nodig. Voldoende waardige alternatieven voor de wagen zijn daarbij essentieel. Kwalitatief openbaar vervoer en nieuwe vormen van stedelijke mobiliteit zijn belangrijke elementen. Maar de files zijn lang niet de enige mobiliteitsuitdaging.

Vias institute vraagt daarnaast ook aandacht voor onder andere de leefbaarheid van dorpen en steden en de mobiliteit voor ouderen en mensen met een beperking. Op die manier kan iedereen zich in de toekomst vlot, veilig en comfortabel verplaatsen.

Karin Genoe, CEO Vias institute: ‘We willen met Vias institute niet langs de zijlijn staan en enkel vaststellen wat er misloopt in ons verkeer. Het is ook onze missie om concrete voorstellen te doen om de mobiliteit en de verkeersveiligheid te verbeteren. Die voorstellen invoeren zorgt niet alleen voor een vermindering van het aantal verkeersslachtoffers, maar moet ook leiden tot een duurzame gedrags- en mentaliteitswijziging. Dat blijft onontbeerlijk als we ons in de toekomst met zijn allen veilig, comfortabel en vlot willen verplaatsen.’

Lees het volledige memorandum op: https://www.vias.be/nl/onderzoek/onze-publicaties/memorandum-2019/

bron http://www.vias.be

 

Geen wachttijd meer bij verval voorlopig rijbewijs

Vanaf 1 februari verandert de regelgeving rond de voorlopige rijbewijzen. Het zal vanaf dat moment mogelijk zijn om opnieuw een voorlopig rijbewijs aan te vragen tijdens de zogenaamde “wachttijd” van 3 jaar. Dit betekent dat kandidaten wier voorlopig rijbewijs van 18 of 36 maanden vervallen is, geen 3 jaar meer moeten wachten om een nieuw voorlopig rijbewijs aan te vragen.

Eénmalige verlenging mogelijk

Vanaf februari kan wie dat wil éénmalig een nieuw voorlopig rijbewijs met begeleider aanvragen. Dit voorlopig rijbewijs is 12 maanden geldig, op voorwaarde dat de aanvrager 6 uur rijschool gevolgd heeft en minder dan 3 jaar geleden geslaagd is voor het theoretische rijexamen.

Minister van Mobiliteit François Bellot: “De afgelopen maanden kregen we heel wat vragen en verzuchtingen van meestal jonge mensen over het bestaan van deze wachttermijn. De termijn zomaar afschaffen was vanuit verkeersveiligheid standpunt niet mogelijk maar ik ben ervan overtuigd dat we dankzij deze nieuwe regeling de toekomstige automobilisten die in de wachttermijn zaten opnieuw perspectief bieden”.

Meer info

Meer info over de nieuwe regels rond het voorlopig rijbewijs vind je HIER.

bron  https://mobilit.belgium.be

 

De gevolgen van een mogelijke brexit op het rijbewijs

Ik heb een Brits rijbewijs, wat moet ik doen?

Bij een harde Brexit: 

Ben je houder van een rijbewijs van het VK dan kan je vóór 29 maart 2019 naar jouw gemeente gaan om je rijbewijs van het VK om te wisselen naar een Belgisch rijbewijs via een eenvoudige omwisselingsprocedure. Na 29 maart 2019 kan je jouw rijbewijs nog altijd omwisselen. De omwisseling van een niet-Europees rijbewijs neemt meer tijd. Het is dus sterk aan te bevelen om de omwisseling te voltooien voor 29 maart 2019.

Bij een Brexit met een uittredingsakkoord: 

Tijdens de overgangsperiode blijven alle huidige EU-regels van kracht voor het VK. Als je een rijbewijs hebt dat in één van de EU-landen is afgegeven, wordt dit erkend in de hele EU. Als je over een rijbewijs beschikt van het VK dan kan je tot
31 december 2020 naar jouw gemeente gaan om jouw rijbewijs van het VK om te wisselen naar een Belgisch rijbewijs via een eenvoudige omwisselingsprocedure.

Kan ik mijn Brits rijbewijs behouden én een Belgisch rijbewijs verkrijgen? 

Ja, zodra het Britse rijbewijs een niet-Europees rijbewijs wordt, en je wil je rijbewijs van het VK behouden, dan kan je een Belgisch rijbewijs verkrijgen nadat je het theorie- en praktijkexamen in België hebt afgelegd.

Kunnen Britse toeristen in België met hun Brits rijbewijs rondrijden? 

Zolang het Britse rijbewijs wordt aanzien als een Europees rijbewijs, kan je in België rijden met je Brits rijbewijs.

Zodra het Britse rijbewijs wordt aanzien als een niet-Europees rijbewijs en zolang je niet ingeschreven bent in België, kan je tijdens een zakenreis of vakantie in België, ofwel rijden met: je internationaal rijbewijs (conventie van Wenen en van Genève)

je nationaal rijbewijs indien het conform is met één van deze modellen: https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/downloads/hoofdstuk_33_-uk.pdf (PDF, 1.46 MB)

Zodra je in België ingeschreven bent en houder bent van een Belgische identiteits- of verblijfskaart, moet je houder zijn van een Belgisch of een Europees rijbewijs

Vragen?  Indien je hieromtrent nog vragen hebt, mag je deze steeds sturen naar buitenlandse.rijbewijzen@mobilit.fgov.be (link stuurt een e-mail).

Bron DIV https://mobilit.belgium.be

Nood- en servicenummers

Op zoek naar een noodnummer na een ongeval of u heeft dringend hulp nodig?

 • Schade aan uw voertuig of uw woning,
 • een reis naar het buitenland,
 • een ongeval of ziekenhuisopname,
 • een probleem met uw familiale verzekering,

AG Auto Top Bijstand: Bel 0800 55 505 (in BE) of +32 (0)78 055 505 (Buitenland)

AG Top Woning bijstand: Bel +32 (0)2/664.75.55

AG Pack Woning & Assist+: Bel +32 (0)2/664.14.50

AG  Bijstand Top fiets: bel +32 (0)78/055.508

AG Care / Gezondheidszorg: Bel +32 (0)2/664.10.35

Aedes Assistance (Pfiets): bel +32(0)2/642.45.04

Allianz Auto Assistance: Bel +32 (0)2/290.61.00

Allianz Woning Assistance: Bel +32 (0)2/773.61.37

Allianz Global Assistance: Bel +32 (0)2/290.61.00

Axa Assistance: Bel +32 (0)2/550.05.55

Baloise Assistance: Bel +32 (0)3/870.95.70

DELA: Bel +32 (0)78/05.05.78

DKV Assistance: Bel +32 (0)2/230.31.32

Europ Assistance: Bel +32 (0)2/533.75.75

Europ Assistance – House Assist: Bel +32 (0)2/533.75.75

Fidea: Bel 0800/92.209

Fidea Bijstand bij pech: Bel +32 (0)3/253.68.64

Generali Bijstand: Bel +32(0)2/533.79.39

PNP Auto:  Bel (0)78/15.01.82

Inter Partner Assistance: Bel +32(0)2/550.04.00

Vivium auto / brand: Bel +32 (0)78/15.40.40 +32 2 4063333

Vivium Bijstand auto : Bel  +32 (0)2/406.33.33 of +32 (0)2/406.30.00

ALGEMENE NOODNUMMERS

Medische spoeddienst: 112
Brandweer: 100
Politie: 101
Brandwondencentrum: 02/2686200
Antigifcentrum: 070/245245
Belgisch Rode Kruis: 105
Carglass: 0800 / 13 636
Cardstop: 070 / 344 344

 

 

Overschakelen naar het winteruur? Tips om veilig te fietsen in het donker.

De klok wordt dit weekend weer verzet, reden om je fiets aan de kant te zetten? Nee hoor, in het donker fietsen kan prima! Hier enkele tips.

 • Zorg voor uitmuntende verlichting in het donker, stel je fietslamp goed af zorg voor losse lampjes op je kleding
 • Neem reservebatterijen en/of een reservelampje mee
 • Geen donkere kleding of zorg reflecterende vest
 • Uiteraard is een helm een must voor de veiligheid
 • Kies je route slim, neem routes die je kent want de weg vinden is een stuk lastiger in het donker
 • Rustig aan in de bochten
 • Fiets zonder muziek, door muziek te beluisteren vermindert je alertheid in het verkeer
 • Gebruik geen smartphone tijdens het fietsen, maar neem die gerust mee voor in geval van nood

bron:

 • tekst website zijwielrent
 • http://www.lokalepolitie.be

Studie Test Aankoop over autoverzekeringen verschijnt in Budget&Recht editie mei

Studie Test Aankoop over autoverzekeringen verschijnt in Budget&Recht editie mei

Twee weken geleden pakte de media uit met een studie van Test-Aankoop, die hierin de autoverzekeringen en bijhorende diensten van alle verzekeraars onder de loep nam. Fidea kwam als slechtste leerling uit deze vergelijking.

Na overleg met hen over de resultaten bleek echter dat de Fideafoon, de Fidea’pp en de takelservice niet mee opgenomen waren. Een parameter die in deze studie blijkbaar van doorslaggevend belang was.

Intussen heeft Test-Aankoop de ontbrekende informatie over Fidea’s bijkomende services mee opgenomen en heeft ze een nieuwe score bepaald, die zij vandaag zal doorsturen aan de media en op haar online-fora zal publiceren. De studie in hun eigen magazine Budget & Recht van deze maand is helaas nog met de verkeerde score van de persen gerold, maar we doen een beroep op u om het gezamenlijke bericht met de correcte score, dat we op onze eigen socials publiceren, samen met Fidea’s totaalaanbod zo veel mogelijk te delen met uw cliënten, of ze nu Elit3-cliënt zijn of niet.
We danken Test-Aankoop voor het overleg van de afgelopen dagen, met deze rechtzetting als resultaat.

Officieel statement van Test-Aankoop van 27 april:

“Verschillende media hebben bericht over het onderzoek van Test Aankoop inzake de verplichte autoverzekeringen. Fidea en Test Aankoop hebben samen vastgesteld dat de beschikbare informatie die in het kader van dit onderzoek tussen hen werd uitgewisseld onvolledig was. Fidea biedt wel takeldiensten en een vervangwagen aan, onder voorwaarden die aan de verzekerde worden meegedeeld na het ongeval.

Op basis van deze nieuwe informatie vindt Test Aankoop dat de Polis Personenwagen van Fidea van goede kwaliteit is, met een eindscore van 67 op 100 ”.

Hoe gebruik je een rotonde met de wagen? Bekijk de filmpjes

U heeft het waarschijnlijk wel gehoord in de media, een groot aan verkeersgebruikers weten niet of niet juist hoe een rotonde te gebruiken.

Aan de hand van enkele filmpjes helpen we je op de juiste weg!

Hoe een rotonde gebruiken?

bron http://www.vias.be/nl/

 

 

Hoe gebruik je een rotonde met 2 rijstroken?

De bestuurder die de rotonde oprijdt moet steeds voorrang geven aan de bestuurder die al op de rotonde rijdt. In het geval geïllustreerd in dit filmpje kan de bestuurder die de rotonde wil oprijden dit doen zonder de bestuurder op de rotonde te hinderen, gezien de rotonde 2 rijstroken heeft.

 

Hoe gebruik je een rotonde met voorrang voor fietsers?

 

Hoe gebruik je een rotonde zonder voorrang voor fietsers?

 

Hoe gebruik je een rotonde met 1 rijstrook zonder fietspad?

 

bron https://www.wegenenverkeer.be